سرور مجازی

vps1

هارد = 10GB SSD
رم = 1GB DDR4
سی پی یو = Intel Core i7-4770
هسته = 1
ترافیک = نامحدود
تحویل = آنی
موقعیت سرور = آلمان
پورت = 1GB
سیستم عامل = دلخواه

vps2

هارد = 15GB SSD
رم = 2GB DDR4
سی پی یو = Intel Core i7-4770
هسته = 2
ترافیک = نامحدود
تحویل = آنی
موقعیت سرور = آلمان
پورت = 1GB
سیستم عامل = دلخواه

vps3

هارد = 20GB SSD
رم = 3GB DDR4
سی پی یو = Intel Core i7-4770
هسته = 3
ترافیک = نامحدود
تحویل = آنی
موقعیت سرور = آلمان
پورت = 1GB
سیستم عامل = دلخواه

vps4

هارد = 25GB SSD
رم = 4GB DDR4
سی پی یو = Intel Core i7-4770
هسته = 4
ترافیک = نامحدود
تحویل = آنی
موقعیت سرور = آلمان
پورت = 1GB
سیستم عامل = دلخواه

vps5

هارد = 30GB SSD
رم = 5GB DDR4
سی پی یو = Intel Core i7-4770
هسته = 5
ترافیک = نامحدود
تحویل = آنی
موقعیت سرور = آلمان
پورت = 1GB
سیستم عامل = دلخواه

vps6

هارد = 35GB SSD
رم = 6GB DDR4
سی پی یو = Intel Core i7-4770
هسته = 6
ترافیک = نامحدود
تحویل = آنی
موقعیت سرور = آلمان
پورت = 1GB
سیستم عامل = دلخواه