گواهی SSL

Standard DV SSL

کشور ارائه دهنده = لهستان ، آمریکا
پشتیبانی دامنه ایران = ندارد
نیاز به مدارک = ندارد
پشتیبانی از ساب دامنه = ندارد
آدرس بار سبز = ندارد
تحویل = آنی

Standard DV SSL .IR

کشور ارائه دهنده = لهستان ، آمریکا
پشتیبانی دامنه ایران = دارد
نیاز به مدارک = ندارد
پشتیبانی از ساب دامنه = ندارد
آدرس بار سبز = ندارد
تحویل = آنی

Standard DV WildCard SSL

کشور ارائه دهنده = لهستان ، آمریکا
پشتیبانی دامنه ایران = دارد
نیاز به مدارک = ندارد
پشتیبانی از ساب دامنه = دارد
آدرس بار سبز = ندارد
تحویل = آنی

Extended Validation SSL

کشور ارائه دهنده = لهستان ، آمریکا
پشتیبانی دامنه ایران = دارد
نیاز به مدارک = دارد
پشتیبانی از ساب دامنه = دارد
آدرس بار سبز = دارد
تحویل = یک هفته