ارسال تیکت پشتیبانی

ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


  پشتیبانی فنی

شامل سوالات و اشکالات فنی در رابطه با خدمات تهیه شده


  فروش و مالی

کلیه سوالات قبل از خرید و کلیه مسائل مالی


  مدیریت

ارسال انتقال و یا پیشنهاد به مدیریت محیط امن